Naar hoofdinhoud

Privacy Policy

VERANTWOORDELIJKE
Op basis van privacywetgeving is Stichting Thuis In Oss de verantwoordelijke. Je kunt ervan uitgaan dat wij zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens. Deze zijn tevens altijd op te vragen en aan te passen.

DOELEINDEN
Stichting Thuis In Oss verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor:
• het in contact brengen van nieuwkomers en de lokale bevolking;
• het aanbieden van activiteiten/diensten;
• het sturen van een nieuwsbrief of ander promotiemateriaal;
• het doen van onderzoek, relevant voor Stichting Thuis In Oss;
• het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten (vrijwilligers, medewerkers, etc.);
• de verantwoording aan fondsen, gemeente;
• het voldoen aan een wettelijke verplichting;
Bij alle bovengenoemde verwerkingsdoeleinden verwerkt Stichting Thuis In Oss jouw persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande om toestemming te vragen.

GEGEVENS
Stichting Thuis In Oss kan verschillende gegevens verzamelen en verwerken (afhankelijk van de verschillende projecten):
• NAW-gegevens;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• geboortedatum;
• geslacht;
• nationaliteit;
• bankrekeningnummer (IBAN).
Andere gegevens, verzameld in o.a. intakegesprekken en kennismakingsgesprekken worden pas verwerkt na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Via onze online-aanmeldformulieren kun je jouw gegevens met ons delen. Alle formulieren of online-bestanden waar jouw gegevens mee geregistreerd worden zijn voorzien van een SSL certificaat. Je gegevens komen dus via een beveiligde verbinding bij ons binnen. Over het algemeen verzamelen we jouw gegevens direct via contact met jou, maar in samenwerking met andere organisaties en partijen kan Stichting Thuis In Oss persoonsgegevens via derden ontvangen (alleen in gevallen waarbij dit wettelijk is toegestaan).

WAARBORGING PRIVACY
Stichting Thuis In Oss, haar ingehuurde professionals en al haar vrijwilligers gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens en de organisatie neemt  daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen zodat jouw persoonsgegevens worden beschermd. Ons beleid en de daarbij horende werkwijzen worden duidelijk gecommuniceerd aan alle betrokkenen in onze organisatie en worden gewaarborgd.

DERDEN
Jouw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij daar expliciet toestemming voor hebben gevraagd en vervolgens toestemming voor hebben gekregen. De website van Stichting Thuis In Oss kan linken naar sites van derden, die je kunt bezoeken. Stichting Thuis In Oss deelt geen persoonsgegevens met deze partijen. Stichting Thuis In Oss kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Je doet er goed aan het privacybeleid van andere partijen altijd zelf in de gaten te houden

BEWAARTERMIJN
De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

RECHTEN
Onze nieuwsbrief en alle overige communicatievormen zijn bedoeld om alle betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte te houden van de activiteiten en ontwikkelingen van Stichting Thuis In Oss. Mocht je je willen afmelden voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief, dan is dit mogelijk. In elke nieuwsbrief vind je onder aan de mail een link waarmee je je kan afmelden. De gegevens van onze maillijst worden uiteraard niet met derden gedeeld. Mocht je jouw gegevens willen inzien, aanpassen of verwijderen, dan kan dat door per mail contact met ons op te nemen via info@thuisinoss.com Gebruik als onderwerp: ‘Inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG’. Je kunt ook verzoeken je gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover wij nog aan de wettelijke verplichtingen kunnen voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Je bent gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN
Stichting Thuis In Oss behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen op deze website en/of in dit Privacy Statement aan te brengen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Heb je vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement, dan kun je contact opnemen met:
Stichting Thuis In Oss
Citadelstraat 26
5397 GJ OSS
info@thuisinoss.com

Dit Privacy Statement is opgesteld op 20-08-2018